Smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky CK Pavel Hégr - ČESTYL pro zájezdy na sportovní akce
1. Všeobecné smluvní podmínky CK Pavel Hégr - ČESTYL pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Pavel Hégr - ČESTYL pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy (§ 2522 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) na sportovní akce a jednotlivé služby cestovního ruchu, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Pavel Hégr - ČESTYL, Cacovická 60, 6140 00 Brno, Česká republika (dále jen „Všeobecné smluvní podmínky’’) Všeobecné smluvní podmínky CK Pavel Hégr - ČESTYL pro zájezdy na sportovní akce jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Pavel Hégr - ČESTYL

2. Smluvní vztah
Účastníky smluvního vztahu jsou:
 • pořadatel Pavel Hégr - ČESTYL, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu A, vložce číslo 16946, se sídlem Cacovická 60, 6140 00 Brno, Česká republika, IČ: 65852648, DIČ: CZ7211183793 (dále jen „CK Pavel Hégr - ČESTYL’’)
 • Zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen "Zákazník"),
  (společně také jako „Smluvní strany’’)

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Pavel Hégr - ČESTYL a Zákazníkem vzniká na základě Zákazníkem (nebo jeho pravomocným zástupcem) podepsané Smlouvy o zájezdu potvrzené CK Pavel Hégr - ČESTYL a uhrazení dohodnuté smluvní ceny za objednané služby. V případě internetové rezervace se za smluvní vztah považuje vyplněný internetový formulář a uhrazení dohodnuté smluvní ceny. Za smluvní závazky všech přihlášených osob ručí Zákazník, kterým byla Smlouva o zájezdu podepsána. V případě, že Zákazník uzavírá Smlouvu o zájezdu ve prospěch dalších Zákazníků zájezdů uvedených v Smlouvě o zájezdu, Zákazník potvrzuje podpisem Smlouvy o zájezdu, že disponuje písemným pověřením ostatních Zákazníků jednat jejich jménem, se souhlasem na uzavření Smlouvy o zájezdu a poskytnutí jejich osobních údajů CK Pavel Hégr - ČESTYL. Potvrzením Smlouvy o zájezdu se CK Pavel Hégr - ČESTYL zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě, které jsou dohodnuty písemně ve Smlouvě o zájezdu. Za správnost osobních údajů uvedených ve Smlouvě o zájezdu nebo prostřednictvím emailové komunikace (zejména jméno, datum narození a bydliště, číslo cestovního dokladu, datum platnosti) odpovídá Zákazník. Tyto Všeobecné smluvní podmínky a Smlouva o zájezdu platí pro všechny další osoby ve Smlouvě o zájezdu uvedené. Za nezletilou osobu podepisuje Smlouvu o zájezdu její zákonný zástupce.

3. Účast na zájezdech a cestovní doklady

Účastník zájezdu musí v době před nástupem zájezdu dosáhnout 18let. Osoby od 15 do 18 let se mohou zájezdu zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce nebo v jeho doprovodu. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce. Každý účastník je osobně zodpovědný za platný osobní doklad umožňující vycestování a za dodržování pasových, celních, zdravotních a jiných předpisů země do níž cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku nedodržení výše uvedeného, nese Zákazník. CK Pavel Hégr - ČESTYL neodpovídá za škody způsobené Zákazníkem nebo třetí osobou Zákazníkovi na jeho osobě, zdraví či majetku v průběhu čerpání služeb. Dále je Zákazník povinen dbát pokynů cestovní kanceláře, delegáta, dopravce a jakož i jimi pověřených osob. Žádný Zákazník CK Pavel Hégr – ČESTYL nesmí omezovat práva ostatních Zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.

4. Práva Zákazníka
 • má právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly Zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK Pavel Hégr - ČESTYL známy
 • před zahájením čerpání služeb odstoupit od Smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 11. Zrušení zájezdu ze strany Zákazníka – odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 • právo na reklamaci v souladu s článkem 12. Reklamační řád těchto Všeobecných smluvních podmínek.
 • Zákazník má právo postoupit Smlouvu o zájezdu splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu a písemně CK Pavel Hégr - ČESTYL oznámit nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, že se místo něho zájezdu účastní jiná osoba uvedená v oznámení. Oznámení musí obsahovat vlastnoručně podepsané smluvní prohlášení nového Zákazníka, že souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Dnem doručení oznámení se osoba v něm uvedená stává Zákazníkem, který vstupuje do práv a povinností původního zákazníka. Původní a nový Zákazník společně nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK Pavel Hégr - ČESTYL v důsledku této změny vzniknou. Nový Zákazník bere na vědomí, že nárok na zohlednění slev, akcí a pojištění a dalších výhod, které byly výhradně spojeny s osobou původního zákazníka nelze přenést na nového Zákazníka.

5. Povinnosti Zákazníka
 • poskytnout CK Pavel Hégr - ČESTYL součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět CK Pavel Hégr - ČESTYL požadované údaje ve Smlouvě o zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů a předložit dle požadavku CK Pavel Hégr - ČESTYL další nezbytné doklady.
 • zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. U Zákazníka staršího 15ti let a mladšího 18ti let předložit souhlas zákonného zástupce.

 • zaplatit dohodnutou cenu zájezdu nebo jednotlivých služeb.
 • převzít od CK Pavel Hégr - ČESTYL doklady potřebné pro čerpání služeb (například letenky, vstupenka na fotbalový zápas, vstupenka na sportovní událost) a řádně je zkontrolovat před zahájením zájezdu
 • dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (odjezdu, srazu apod.) se všemi požadovanými doklady
 • mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, doklad o zdravotním pojištění, víza apod.)
 • řídit se pokyny zástupce CK Pavel Hégr - ČESTYL či jiné osoby určené CK Pavel Hégr - ČESTYL, dodržovat stanovený program zájezdu a předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů.
 • žádný Zákazník CK Pavel Hégr - ČESTYL nesmí omezovat práva ostatních zákazníků, účastníků zájezdu, jakož i poskytovatelů služeb, které jsou součástí zájezdu.
 • Zákazník si musí počínat tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK Pavel Hégr - ČESTYL a uhradit případnou škodu, kterou způsobil. Zdržet se jednání, která by mohla omezovat, ohrožovat a poškozovat ostatní Zákazníky zájezdu
 • Zákazník má povinnost uhradit všechny škody a náklady, které vznikly v souvislosti s jeho vyloučením z účasti na zájezdu v případě, že svým chováním a jednáním ohrozil nebo rušil průběh nebo stanovený program zájezdu, nebo závažným způsobem poškodil cizí majetek, porušil právní předpisy a práva ostatních Zákazníků zájezdu, CK Pavel Hégr - ČESTYL a dodavatelů služeb
 • zástupce CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo osobě (Zákazníkovi) neposkytnout další služby během trvání zájezdu nebo případně vyloučit z přepravy i z celého zájezdu v případech, že Zákazník omezuje z jakéhokoliv důvodu během trvání zájezdu svým nevhodným nebo dohodnutým pravidlům odporujícím jednání CK Pavel Hégr - ČESTYL jako organizátora zájezdu, jeho smluvních partnerů, zástupců nebo jiných Zákazníků zájezdu (nekulturním, hrubým, hlučným chováním, neřídí se a porušuje pokyny CK Pavel Hégr - ČESTYL, narušuje plynulý průběh zájezdu, nadměrným požitím alkoholu, omamných látek či poškozuje cizí majetek) je toto jednání chápáno za podstatné porušení podmínek Smlouvy o zájezdu a těchto Všeobecných smluvních podmínek. V případě, kdy dojde k vyloučení Zákazníka ze zájezdu má CK Pavel Hégr - ČESTYL právo jednostranně zrušit Smlouvu o zájezdu bez náhrad či jakéhokoliv nároku na odškodnění vyloučeného Zákazníka za nevyužité služby.
 • každý Zákazník je plně zodpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu. Každý Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, zdravotních, celních, devizových, tranzitních, dopravních a dalších předpisů České republiky i zákonů, předpisů a zvyklostí země do které cestuje, respektive přes ni tranzituje. CK Pavel Hégr - ČESTYL nenese žádnou odpovědnost za následky, které Zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese Zákazník. CK Pavel Hégr - ČESTYL nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé vadnými úkony Zákazníka nebo neudělením víza.
 • očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými předpisy,

  K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:
  1. seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami CK Pavel Hégr - ČESTYL, jakož i s dalšími informacemi, které od CK Pavel Hégr - ČESTYL obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb
  2. zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti Zákazníků dle předchozího bodu 2, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník
  3. předat CK Pavel Hégr - ČESTYL jmenný seznam účastníků se všemi požadovanými náležitostmi podle předem dohodnutého termínu, u dětí do 15ti let uvést úplné datum narození a uvést osoby odpovědné za dohled a jejich doprovod. Dále pověřit oprávněného zástupce, se kterým CK Pavel Hégr - ČESTYL bude komunikovat a který seznámí své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami
  4. v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny k pojistné smlouvě pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění.

6. Povinnosti a práva CK Pavel Hégr - ČESTYL
 • CK Pavel Hégr - ČESTYL je povinna před uzavřením Smlouvy o zájezdu informovat Zákazníka o skutečnostech, které nejsou uvedeny v katalogu nebo nebyly Zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou CK Pavel Hégr - ČESTYL známy a které mají vliv na rozhodnutí zájemce o koupi zájezdu
 • CK Pavel Hégr - ČESTYL není povinna poskytnout Zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
 • CK Pavel Hégr - ČESTYL je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění. Spolu se Smlouvou o zájezdu je CK Pavel Hégr - ČESTYL povinna vydat Zákazníkovi doklad o svém pojištění vystavený pojistitelem.
 • Nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu poskytnout způsobem dohodnutým s CK Pavel Hégr - ČESTYL Zákazníkovi další informace o skutečnostech, které jsou pro Zákazníka důležité a které jsou jí známy. Tyto údaje se poskytují jen jednomu Zákazníkovi uvedeným ve Smlouvě o zájezdu.
 • Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK Pavel Hégr - ČESTYL ze smlouvy není CK Pavel Hégr - ČESTYL povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

  V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5.1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

  V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 ze dne 16.2.2011.


7. Povinnosti a práva CK Pavel Hégr - ČESTYL

Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu. Případné slevy, vyhlášené CK Pavel Hégr - ČESTYL po datu podpisu Smlouvy o zájezdu Zákazníkem, nezakládají právo Zákazníka na snížení již potvrzené ceny. CK Pavel Hégr - ČESTYL je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

 • Ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
 • Plateb spojených se službami, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu ( např. ceny vstupenek apod. )
 • Směnného kurzu české koruny použitého při stanovení ceny zájezdu o více jak 10%

Písemné oznámení o zvýšení ceny může být Zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dnů před zahájením čerpání služeb na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu,

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
CK Pavel Hégr - ČESTYL je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 OZ zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:

 • letecké nebo lodní zájezdy - ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropa typu Brent 106,00 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz).
  Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 112 USD/barel je CK Pavel Hégr - ČESTYL oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 112 USD/barel bude vynásobeno
  1. částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
  2. částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)


  Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na pobočce CK Pavel Hégr - ČESTYL.

 • autokarové zájezdy - ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 34,30 Kč/litr (zdroj: www.kurzy.cz).
  Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 36,- Kč/litr je CK Pavel Hégr - ČESTYL oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úroveň 36,- Kč/litr bude zákazníkovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých započatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
 • Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CK Pavel Hégr - ČESTYL oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající navýšení těchto plateb na osobu.

 • Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, je CK Pavel Hégr - ČESTYL oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné formě nabídky zájezdů.

  Vzhledem k časovému předstihu, s jakým jsou zájezdy připravovány, může dojít před realizací zájezdu ke změnám podmínek a okolností, které si mohou vyžádat např. dílčí úpravu trasy zájezdu, místa ubytování, času odjezdu apod. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího resp. stravovacího objektu v tom samém místě, pokud je zachována kategorie a dohodnutý rozsah vybavení tohoto objektu. Klient nemá v těchto případech právo odstoupit od Smlouvy o zájezdu bez povinnosti úhrady storno poplatku.

  Zákazník je povinen zaplatit CK Pavel Hégr - ČESTYL sjednanou část ceny zájezdu, zpravidla ve výši 50% (včetně fakultativních a doplňkových služeb), při uzavření Smlouvy o zájezdu. Zákazník se zavazuje zaplatit zbývající část ceny zájezdu nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Stornopoplatky a uplatňované nároky na náhradu škody jsou splatné ihned.

  V případě uzavření smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 21 dnů před zahájením zájezdu Zákazník uhradí sjednanou cenu zájezdu v plné výši již při podpisu Smlouvy o zájezdu.

8. Změny dohodnutých služeb
Účastníky smluvního vztahu jsou:

Dojde-li ke změně plánovaného termínu nebo času utkání nebo letu vlivem povětrnostních či technických podmínek nebo v důsledku jiných mimořádných okolností, které nemůže CK Pavel Hégr - ČESTYL ovlivnit, nenáleží Zákazníkovi náhrada za případné nečerpání objednaných služeb. CK Pavel Hégr - ČESTYL je oprávněna v případě nepředvídatelných okolností ( živelné pohromy, kalamitní situace, stávka, zásahy vyšší moci, rozhodnutí státních orgánů, nebo z důvodu mimořádné události, kterým nebylo možné ani při vynaložení veškerého úsilí zabránit ) upravit program zájezdu tak, aby bylo možné čerpat Zákazníkem objednané služby v maximální míře s přihlédnutím k daným okolnostem.

Pokud dojde před zahájením zájezdu nebo po zahájení zájezdu ke změně podstatné podmínky Smlouvy o zájezdu ze strany CK Pavel Hégr - ČESTYL bez jejího zavinění, CK Pavel Hégr - ČESTYL nemá povinnost vrátit Zákazníkovi již vynaložené náklady na ubytování, dopravu, vstupenky, pojištění a jiné náklady. CK Pavel Hégr - ČESTYL a Zákazník jsou v tomto případě povinny jednat o vzájemné dohodě a společně minimalizovat vznik dalších nezbytných nákladů.

V případech, kdy není možné z mimořádných okolností dodržet původně dohodnutý program a služby, CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo v těchto případech provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb během zájezdu. V těchto případech je CK Pavel Hégr - ČESTYL povinna:

 • Zajistit náhradní program a služby v kvalitě a rozsahu co nejvíce srovnatelném a odpovídajícím charakteru původních služeb, v případě zajištění služeb na minimálně stejné úrovni jsou všechny další nároky Zákazníka vyloučeny
 • Nebo poskytnou Zákazníkovi slevu za zaplacené ceny služeb, které byly součásti ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo za, které nebylo poskytnuto náhradní plnění
 • ) Nebo vrátit Zákazníkovi zaplacenou poměrnou cenu za neposkytnout, respektive náhradním plněním nekompenzovanou službu/y.

Pokud je CK Pavel Hégr - ČESTYL nucena před zahájením zájezdu změnit podmínky Smlouvy o zájezdu, navrhne Zákazníkovi změnu Smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu uvedena nová cena. S výjimkou uvedenou v článku 7. Cena zájezdu a jeho změna, má Zákazník právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí, nebo zda od Smlouvy o zájezdu odstoupí. Své rozhodnutí musí písemně oznámit CK Pavel Hégr - ČESTYL ve lhůtě stanovené CK Pavel Hégr - ČESTYL v návrhu změny. V případě, že Zákazník nedoručí CK Pavel Hégr - ČESTYL v dané lhůtě písemně své odstoupení od Smlouvy o zájezdu, platí, že se změnami souhlasí.

Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je Zákazník povinen uhradit CK Pavel Hégr - ČESTYL rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu této Smlouvy o zájezdu. Při porušení tohoto závazku má CK Pavel Hégr - ČESTYL právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit. Jestliže změna Smlouvy o zájezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je CK Pavel Hégr - ČESTYL povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že Zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu.

CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je nemožné nebo ztížené v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např., povstání, teroristický útok, válka, zemětřesení, jiné živelné pohromy, šíření nakažlivé choroby, rozhodnutí státních orgánů apod.) Respektive pokud by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život zákazníků, které nebylo možné při uzavírání Smlouvy o zájezdu předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Zákazník má v takovém případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například rezervace ubytování, letecká doprava nebo vstupenka na fotbalový zápas, vstupenka na sportovní událost.

CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo na zaplacení za služby poskytnuté nad rámec služeb dohodnutých ve Smlouvě o zájezdu se Zákazníkem.


9. Fakultativní služby

Fakultativní nebo jiné doplňkové služby zajišťuje CK Pavel Hégr - ČESTYL na vyžádání klienta a jejich poskytnutí je v některých případech vázáno na dostatečný počet přihlášených nebo kapacitní dostupnost dané služby dodavatelem. Jejich případné neposkytnutí nelze chápat jako důvod odstoupení Zákazníkem od Smlouvy o zájezdu bez úhrady storno poplatku.


10. Zrušení zájezdu ze strany CK Pavel Hégr - ČESTYL – odstoupení od smlouvy ze strany CK Pavel Hégr - ČESTYL

Cestovní kancelář může před zahájením čerpání služeb odstoupit od Smlouvy o zájezdu z důvodu:

 • Zrušením objednaných služeb dodavatelem
 • Nedosažením minimálního počtu účastníků, který činí u zájezdů na sportovní akce 8 a méně přihlášených, případně je minimální počet individuálně sjednán na konkrétní utkání.
 • Porušením smluvních povinností Zákazníkem

Odstoupí-li CK Pavel Hégr - ČESTYL od Smlouvy o zájezdu z důvodu porušení smluvních podmínek Zákazníkem, je Zákazník povinen zaplatit CK Pavel Hégr - ČESTYL stanovené odstupné. Odstoupila-li CK Pavel Hégr - ČESTYL od Smlouvy o zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nebo zrušením objednaných služeb dodavatelem, má zákazník právo na vrácení veškeré poskytnuté úhrady za zájezd nebo na základě nové Smlouvy o zájezdu, na poskytnutí jiné služby, nejméně v kvalitě, odpovídající původní Smlouvě o zájezdu, může-li CK Pavel Hégr - ČESTYL takové služby nabídnout.

CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo zrušit zájezd, jehož uskutečnění je nemožné nebo ztížené v důsledku nepředvídatelných mimořádných okolností (např. povstání, teroristický útok válka, šíření nakažlivé choroby, zemětřesení, jiné živelné pohromy, rozhodnutí státních orgánů apod.) respektive pokud by byla ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život Zákazníků, které nebylo možné při uzavírání Smlouvy o zájezdu předvídat a kterým nebylo možné zabránit. Zákazník má v tomto případě nárok na vrácení té části ceny, která neslouží k úhradě předem hrazených nákladů, jakým je například letecká doprava, rezervace ubytování, vstupenka na fotbalový zápas, vstupenka na sportovní událost.

CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo zrušit zájezd i z jiných důvodů než uvedených v tomto článku. V tomto případě je však CK Pavel Hégr - ČESTYL oprávněna zrušit zájezd nejpozději 21 dní před plánovaným zahájením zájezdu, přičemž o této skutečnosti je povinna informovat Zákazníka nejpozději do 21 dnů před nástupem na zájezd nebo začátkem čerpání služeb.

Zruší-li CK Pavel Hégr - ČESTYL zájezd ve lhůtě kratší než dvacet dnů před jeho zahájením, uhradí Zákazníkovi penále ve výši 10% z ceny zájezdu vyjma případů, kdy došlo ke zrušení z důvodu nedosažení určeného minimálního počtu účastníků nebo z důvodu nezávislého na vůli CK Pavel Hégr - ČESTYL.

Zákazník je oprávněn zrušit zájezd kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující den doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK Pavel Hégr - ČESTYL.


11. Zrušení zájezdu ze strany Zákazníka – odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

Zákazník je oprávněn zrušit zájezd kdykoliv před odjezdem na zájezd. Zrušení zájezdu musí být provedeno písemně. Pro stanovení výše storno poplatku je rozhodující den doručení písemného oznámení o zrušení zájezdu do CK Pavel Hégr - ČESTYL.

Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy o zájezdu, je povinen uhradit CK Pavel Hégr - ČESTYL storno poplatek (odstupné) v následující výši:

 • 80% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb do 180 dnů před dnem čerpání první služby
 • 90% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb mezi 179 dnem a 60 dnem před dnem čerpání první služby
 • 100% z ceny objednaných služeb, dojde-li ke zrušení objednaných služeb 59 den nebo méně před dnem čerpání první služby

V případě zrušení některých specifických služeb Zákazníkem (např. vstupenky, letenky nebo balíčky služeb, v nichž jsou letenky či vstupenky zahrnuty) činí storno poplatek 100% z celkové ceny zájezdu v jakémkoliv termínu.

V případě, že Zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

V případě zrušení účasti jedné osoby na zájezdu ze dvou osob v dvoulůžkovém pokoji musí odstupující osoba uhradit náhradu vzniklé škody ve výši příplatku za jednolůžkový pokoj. Platí to i při obsazování ubytování, jehož cena je kalkulována na pevně stanovený počet osob. V případě storno účasti na zájezdu jedné osoby respektive více z několika uvedených ve Smlouvě o zájezdu se náhrada škody vypočítává v závislosti na zbývajícím složení osob respektive objednaných služeb ubytování.

CK Pavel Hégr - ČESTYL má právo odečíst stornopoplatek případně svůj nárok na náhradu škody + pojistné od složené zálohy nebo ze zaplacené ceny zájezdu. Zákazníkova žádost o změnu termínu zájezdu, destinace, nebo ubytovacího zařízení podle uzavřené Smlouvě o zájezdu, nezakládá důvod zbavení se povinnosti ze strany Zákazníka zaplatit stornopoplatek za zrušení Smlouvy o zájezdu objednaného zájezdu, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.


12. Reklamační řád

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká Zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí Zákazník uplatnit u CK Pavel Hégr - ČESTYL ve formě písemného záznamu bez zbytečného odkladu (nejlépe na místě u průvodce nebo delegáta CK Pavel Hégr - ČESTYL), nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle Smlouvy o zájezdu, jinak právo zaniká. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní agentury nebo kanceláře, která zprostředkovala uzavření Smlouvy o zájezdu. Zákazník je povinen poskytovat CK Pavel Hégr - ČESTYL maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejlépe odstranit a zabránilo se vzniku jakýmkoliv škodám nebo aby se jejich rozsah snížil. CK Pavel Hégr - ČESTYL je povinna rozhodnou o oprávněnosti reklamace do 30 dnů po jeho obdržení, pokud se nedohodne se Zákazníkem jinak.

Každý zákazník je plně zodpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu. Každý Zákazník je osobně odpovědný za dodržování pasových, zdravotních, celních, devizových, tranzitních, dopravních a dalších předpisů České republiky i zákonů, předpisů a zvyklostí země do které cestuje, respektive přes ni tranzituje. CK Pavel Hégr - ČESTYL nenese žádnou odpovědnost za následky, které Zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese Zákazník. CK Pavel Hégr - ČESTYL nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé vadnými úkony Zákazníka nebo neudělením víza.

Zákazník bere na vědomí, že první a poslední den zájezdu v cílovém místě jsou určeny především k zajištění dopravy, ubytování a nelze je považovat za plnohodnotné dny rekreačního pobytu, v tomto smyslu tedy nelze uplatňovat reklamaci za eventuální zkrácení pobytu.

Při okolnostech, jejichž vznik, průběh a případně následek není závislý na činnosti, vůli a postupu CK Pavel Hégr - ČESTYL (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně Zákazníka, na jejichž základě Zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK Pavel Hégr - ČESTYL zabezpečené služby, nevzniká Zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. CK Pavel Hégr - ČESTYL neodpovídá za úroveň těch služeb, které si Zákazník sám objedná u třetích osob.


13. Pojištění

CK Pavel Hégr - ČESTYL je pojištěna ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. (povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře) u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Cestovní a zdravotní pojištění při cestách do zahraničí není součástí základní ceny zájezdu.


14. Zpracování osobních údajů zákazníků

Zákazník bere na vědomí, že CK Pavel Hégr - ČESTYL zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne CK Pavel Hégr - ČESTYL v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a CK Pavel Hégr - ČESTYL, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které CK Pavel Hégr - ČESTYL shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním.

CK Pavel Hégr – ČESTYL při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Správcem osobních údajů zákazníka je společnost Pavel Hégr - ČESTYL, IČ 65852648, se sídlem Slovinská 36, Brno, 61200, Česká republika (dále jen „Správce“).

Zpracování osobních údajů bude prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatel softwaru Darkmay s.r.o., se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, Česká republika, IČ: 27539423,případně i další osoby, jejichž ingerence vyplývá z charakteru poskytovaných služeb či plnění smluvních nebo právních povinností.
Osobní údaje mohou být rovněž předány třetím osobám v souvislosti s plněním smluvních povinností, jakož i těch uložených příslušnými právními předpisy (orgány státní správy, smluvní partneři, atp.).
Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země.

Povinnost zákazníka poskytnout CK Pavel Hégr – ČESTYL osobní údaje nevyplývá z žádného právního předpisu. Jedná se však o požadavek vyplývající z účelu smlouvy, neboť bez poskytnutí osobních údajů smlouva nemůže být uzavřena ani plněna.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Správce, případně zpracovatel budou zpracovávat pouze ty osobní údaje, s jejichž zpracováním jste souhlasili a pouze v rozsahu nezbytně nutném pro účel, pro který jsou zpracovávány. Zpracovávat budeme rovněž Vaše osobní údaje za účelem splnění povinností, které nám ukládá zákon a jiné obecně závazné právní předpisy (daňové předpisy, předpisy v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, atp.). Pro Vaši informaci uvádíme jednotlivé kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (tj. zpravidla jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště, číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnost, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt s Vámi (tj. zpravidla kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení, údaje o platbách)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci naší činnosti budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro tyto účely:

 • poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR;
 • ochrana práv Správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu CK Pavel Hégr - ČESTYL.
 • ochrana Vašich životně důležitých zájmů

DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

 • poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. K tomuto účelu budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Pavel Hégr - ČESTYL;
 • ochrana práv Správce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. K tomuto účelu budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti CK Pavel Hégr - ČESTYL soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;
 • plnění povinností vyplývajících pro Správce z obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní správy na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. K tomuto účelu budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti CK Pavel Hégr - ČESTYL;
 • marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu CK Pavel Hégr – ČESTYL. K tomuto účelu budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme jsou získávány na základě:

 • Vámi uděleného výslovného souhlasu a přímo od Vás (e-mailová korespondence, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, atp.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam, atp.)
 • od třetí osoby, které jste udělil souhlas s předáním Vašich osobních údajů Správci

SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze údaje těch osob, které jsou nezbytné pro daný účel. V rámci naší činnosti tak zpracováváme osobní údaje:

 • klientů
 • zaměstnanců
 • smluvních partnerů
 • třetích osob, je-li to nezbytně nutné (např. uchazeč o zaměstnání, atp.)

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY

Zpracování je prováděno zpravidla v sídle Správce případně zpracovatele pověřenými zaměstnanci Správce, resp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ZOOU a GDPR Vám, jakožto subjektu údajů, zakládají široká oprávnění. K nejdůležitějším z nich patří právo na přístup k údajům zahrnující právo na informace týkající se:

 • rozsahu a účelu zpracování
 • době zpracovávání
 • zdroji osobních údajů
 • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
 • profilování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů může subjekt nositel osobních údajů uplatnit následující práva: práva na informace o zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, pokud zákazník popírá jejich správnost, práva na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se budete domnívat, že Správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů). Kontaktní e-mailová adresa na správce je cestyl@cestyl.cz.

Pokud bychom na Vaši žádost nereflektovali, máte možnost obrátit se se svým problémem na dozorový úřad, kterým je podle ZOOU Úřad na ochranu osobních údajů, případně se na něj můžete obrátit napřímo.

Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK Pavel Hégr - ČESTYL, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 14. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout CK Pavel Hégr - ČESTYL její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku 14.

15. Závěrečné ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2018. Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro účastníky zájezdů CK Pavel Hégr - ČESTYL na sportovní akce a čerpání jednotlivých služeb a jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu. Odchylná ujednání ve Smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním těchto Všeobecných smluvních podmínek. Zákazníci potvrzují podpisem Smlouvy o zájezdu, že jsou jim tyto Všeobecné smluvní podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou známy i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených v Smlouvě o zájezdu a rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají. Není si vědom žádných omezení, která by mu i dalším osobám (Zákazníkům) uvedených ve Smlouvě o zájezdu bránila v řádné účasti na zájezdu. Případná neplatnost některých ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek a Smlouvy o zájezdu nemá vliv na jejich ostatní obsah. Dnem nabytí platnosti a účinností těchto Všeobecných smluvních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti všeobecné smluvní podmínky ze dne 26. 1. 2017. Informace obsažené ve Smlouvě o zájezdu mají vždy přednost před informacemi uvedenými v katalogu. Veškeré pokyny a údaje obsažené v katalogu či jiné nabídkové formě CK Pavel Hégr - ČESTYL o cenách, službách a cestovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku či vydání a CK Pavel Hégr - ČESTYL si vyhrazuje právo jejich změny, nejlépe pokud je to možno do doby uzavření Smlouvy o zájezdu.

V Brně dne 1.5.2018Mohlo by vás zajímat


Chelsea FC
Brighton & Hove Albion

Datum zájezdu
23.02.2019-25.02.2019
Lze objednat do
14.1.2018
Soutěž
Anglick Premier League
14 600 K?
od 12 880 K?
 
Liverpool FC
Bournemouth

Datum zájezdu
08.02.2019-10.02.2019
Lze objednat do
8.1.2019
Soutěž
Anglick Premier League
16 850 K?
od 14 800 K?
 
Manchester United
Liverpool FC

Datum zájezdu
23.02.2019-25.02.2019
Lze objednat do
22.1.2018
Soutěž
Anglick Premier League
19 900 K?
od 18 800 K?
 


Nabízíme pouze kvalitní prověřené služby

Komplexní zájezdy se zkušenými průvodci

Výhody plynoucí ze spolupráce s fanweby

Dlouholetá cestovní kancelář od roku 1993

Proč s námi?
Arsenal FC
Manchester United
Zájezd byl nádherný. Moc děkujeme CK Sporttour za splnění životních snů. Atmosféra na stadionu byla neskutečná. Ještě stále tomu stejně nemůžeme uvěřit. Krásný zážitek. Ještě jednou děkujeme.

Venda, Marek a Mišdula